دعوا سر حجاب تشخیص واقعیت و ساختگی بودن این  ماجرا بسیار مشکل است ولی مواردی دور از ذهن نیست که دعوا سر حجاب ساختگی بوده برای اذهان عموم.

به تازگی در خبر ها و کلیپ ها دیده شده که هنجار شکنی اچتماعی میشه و عده ای دست به اعمالی میزنند تا توجه افراد دیگر را جلب کنند دو خانم یکی کم حجاب یکی با حجاب به جان هم میفتند چقدر این کلیپ ها واقعی است خدا میداند ولی این احتمال وجود دارد که خیلی به ذهن نزدیک تر است این است که اتفاقات اخیر زیره سره دشمنان خارجی و فرصت طلبان داخلی است.

این احتمال وجود دارد هر دو شخص که دعوا سر حجاب راه انداختند چه در اتوبوس و پارک در ویدیو ها با هم همکاری داشتند و این دعوای از پیش برنامه ریزی شده بوده که بر سر حجاب را راه انداختند یا فقط یکی از آنها با برنامه ریزی عمل کرده و مخصوصا این بلوا را شکل داده.

سالها است که هر دو گروه چه محجبه چه کم حجاب کنار هم به خوبی زندگی کرده اند چرا حالا این اتفاقات میفتد

این احتمال هم وجود دارد که احزاب در اینگونه موارد داخلت داشته باشند، اگر یادتان باشد حذب اصلاحات طی ۲۴ سالی که در قدرت ماندند با این روش ها مردم را به پای صندق انتخابات آوردن و قدرت را گرفتند و گفتند که حذب رقیب خفقان آورده و ما بی حجابی و آزادی را برای مردم به ارمغان خواهیم آورد و متاسفانه مردم بدون توجه به عملکرد  آنها که آیا سابقه شفاف و موفقی در کارکرد خود داشتند یا خیر آیا راست گویند یا خیر آیا مردمی هستند یا نیستند فقط و فقط بخاطر همین یک مورد بی ارزش به آنها رای دادن

دولت مردمی با عمل کرد خود و فعالیت برای رفاه مردم ترس را به جان خیلی ها انداخته به شکلی که با این روش ها میخواهند اختلاف بین اقشار مردم با هم دیگر بیندازند

مومنین همه عاشق حاج قاسم هستند و از فرمایش های حاجی این بود عین جمله که اون افرادی که حجاب مناسبی ندارند بچه های این کشورند بچه های ما هستند در سخنرانی دیگر هم انتقاد کردند از صحبت های افرادی که میگویند اون خانم موهاش بیرونه اون چپه آن یکی راسته و از این صحبت ها دلخور بودند پس خانم های محجبه که مومن واقعی و دوستار حاج قاسم هستند ان شالله چنین اقدام های انجام نمیدهند.

دعوا سر حجاب : جالب اینجا است در این فیلم ها هر دو کلیپ شبیه به هم فیلم برداری شده طرف مقابل فیلم گرفته
و با فاصله چند روز این دو کلیپ بیرون آمده البته متاسفانه عده ای هم در شبکه های اچتماعی و سایت های خبری به این ماجرا دامن زدند.

یک سوال هم من دارم از شما چرا در هشت سال گذشته چنین برنامه هایی پیش نمیامد؟

ما مردم ایران عاشق یکدیگریم دعوا های ساختگی چه غیر ساختگی نباید ما را از هم دور کند.