انواع گناهان کبیره

گناهان کبیره – انواع گناهان کبیره ،گناه در متون اسلامی به ارتکاب کار حرام و ناپسند و یا ترک واجب تعبیر شده است تعریف گناه از نظر حقوقی عبارت است از خروج از قوانین و مقررات وضع شده الهی