گناه کبیره – گناهان کبیره

گناه کبیره معنی دیگر معصیت است – گناهان کبیره یعنی گناهان بزرگ و در این دسته به 40 تا از گناهان بزرگ خواهیم پرداخت تا متوجه آثار آنها در زندگی خود شوید.

گناه در متون اسلامی به ارتکاب کار حرام و ناپسند و یا ترک واجب تعبیر شده است. تعریف گناه از نظر حقوقی عبارت است از : خروج از قوانین و مقررات وضع شده به منظور حفظ مصلحت امت و پاسداری از نظم عمومی و تضمین بقای آن.