گناه معنی دیگر معصیت است – گناه کبیره یعنی گناهان بزرگ و در این دسته به 40 تا از گناهان کبیره خواهیم پرداخت همراه داستان و روایات تا متوجه آثار آنها در زندگی خود شوید.
گناه در متون اسلامی به ارتکاب کار حرام و ناپسند و یا ترک واجب تعبیر شده است. تعریف گناه از نظر حقوقی عبارت است از : خروج از قوانین و مقررات وضع شده به منظور حفظ مصلحت امت و پاسداری از نظم عمومی و تضمین بقای آن.

گناهان کبیره

امیر مومنان علی (ع) می فرمایند :
هیچ دردی برای دل ها بدتر از گناه نیست.

امام صادق (ع) مردم به وسیله احسان و نیکی بیشتر
عمر و زندگی می کنند تا به عمرهای طبیعی خود و به
خاطر معصیت بیشتر می میرند تا به وسیله مرگ طبیعی
( یعنی اعمال نیک باعث افزایش طول عمر می شود و
گناهان باعث کوتاهی عمر طبیعی انسان خواهد شد).

کارل فرانسوی می گوید : معصیت عبارت است از پیروی نکردن از نظم
اشیا… فهم این نکته دشوار نیست که گناهان عبارت اند از پایمال کردن ارادی یا غیر ارادی قانون های زندگی.

بدون شک اغلب گرفتاریها که دامن گیر فرد یا جامعه می شود نتیجه آلودگی به گناه است . اصولا بزرگترین عامل انحطاط و سقوط انسانیت و زوال و نابودی فرهنگها و تمدنها همان مخالفت با قوانین الهی و پیروی بدون قید و شرط از تمایلات نفسانی است.

کم فروشی

کم فروشی و آثار کم فروشی در زندگی و غش در معامله همراه با داستان
در هر امری حق شخصی را بطور کامل پرداخت نکردن می شود کم

بلاهای ترک نماز – بلاهای سبک شمردن نماز

ترک نماز و بلاهای ترک نماز بلا سبک شمردن نماز یکی از چهل گناه کبیره که ما میخواهیم بهش بپردازیم

ترک نماز

امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در خدمت رسول خدا (ص)