برخورد با ادارات کارشکن که به دولت الکترونیک متصل نمیشوند مطالبه امروز جامعه است و متصل نشدن به سامانه دولت الکترونیک تخلف است و باید با آنها برخورد جدی شود حتی اگر بعد از تاخیر متصل شوند باید برسی شود و علت تاخیر معلوم روشن گردد.

رئیس جمهور با ادارات دولتی کارشکن که به درگاه ملی خدمات دولت متصل نمیشوند  برخورد کردند و از ایشان ممنونیم

ادارات دولتی و غیر دولتی که جلوگیری از متصل شدن به سامانه دولت میکنند حتما در کارشان اشکال وجود دارد و مشکل دارند و حتما آنها از مدیران بالا دست هستند الان موقعیت مناسبی است که این افراد و ادارات شناسایی شوند چون اگر دلیل قانع کننده ای نداشته باشند شکی در آن نیست که در کارشان اشکال وجود دارد

درخواست مردم از رئیس جمهور مبارزه با مدیران و کارمندان فاسد

درخواست مردم از رئیس جمهور مبارزه با مدیران و کارمندان فاسد و مشکل دار است که چهره دولت را زشت میکنند

درخواست مردم از رئیس جمهور مردمی این است، که برخورد با ادارات که به سامانه متصل نمیشوند را در دستور کارشان قرار دهند و با همه دستگاه های کارشکن برخورد شود و وزارت اطلاعات برای کمک و شناسایی افراد و مدیران ورود کند.

مردم باید وارد میدان شوند و از رئیس جمهور حمایت کنند

مردم باید در مورد مبارزه با فساد وارد میدان شوند رئیس‌جمهور از روز اول فریاد سرداد که در دولت ایشان حقوق های نجومی جایی ندارد و با دستگاه ها و نهاد کار شکن برخورد خواهد شد.

برخورد با ادارات کارشکن که به سامانه متصل نمیشوند یکی از این موارد فساد است که آقای سید ابراهیم رئیسی به این مشکل به خوبی رسیدگی کردند و آنها را مجبور به اتصال کردند از این رئیس جمهور مردمی و ضد فساد ممنون هستیم

این خدمت باعث میشود مردم برای کارهای اداری دیگر از این دفتر به آن دفتر نروند