سجده سهو چگونه است و چه زمانی باید انجام شود وقتی اشتباهی
غیر عمدی در زمان انجام نماز از ما سر میزند باید انجام داد و برای پنج
چیز بعد از سلام نماز باید سجده سهو را بجا آورد،

۱، در بین نماز سهوا حرف بزنیم. ‌۲، آنکه تشهد را فراموش کند.

شکیات در نماز که نیاز به این سجود دارند،
۳، در نماز چهار رکعتی بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم
شک کنیم که چهار رکعت خوانده ایم یا پنج رکعت همچنین در شک
بین پنج و شش در حال ایستادن.

۴، آنکه بنابر احتیاط واجب جایی که
نباید سلام نماز را مثلاً در یکی از رکعت
ها اشتباها سلام بدهیم.

۵، بنابر احتیاط واجب یک سوره را فراموش کنیم و یا برای هر چیزی که در نماز اشتباها کم
یا زیاد کنیم و یا بنابر احتیاط مستحب برای ایستادن در جایی که باید می نشستیم و یا
نشستن در جایی که باید می ایستادیم هم باید این دو سجده را به جا آوریم

سجده سهو

سجده سهو چگونه است و دستور آن به این شکل است که
بعد از سلام نماز فوراً نیت سجده سهو کرده پیشانی را بر هر
چیزی که سجده بر آن صحیح است میگذاریم و احتیاط
واجب آن است که سایر مواضع سجده را هم بر زمین گذاشته
به این شکل ذکر را بگوییم

بسمِ الله و باِلله اَلسلامُ علیکَ اَیها النبی و رَحمَتُ الله و بَرَکاته بعد باید نشسته و دوباره
به سجده رویم و همان ذکر را بگوییم سپس به حالت تشهد نشسته وبعد از خواندن تشهد
سلام دهیم و احتیاط واجب آن است که تشهد به نحو متعارف باشد و در سلام هم بگوییم
اَلسلامُ عَلَیکُم وَ رَحمةُ الله و بَرَکاته

سجده سهو چگونه است و در چه مواقع نیاز نیست سجده سهو اجرا شود

اگر قرائت در نماز غلط خوانده شود دوباره به‌طور صحیح بخوانید،
برای مجدد خواندن آن  سجده سهو واجب نیست، و همچنین اگر
در بین نماز احتیاط موجبات سجده پیش بیاید، همین طور در نماز
احتیاط مشکلی پیش بیاد نیازی به این سجود نیست.

اگر شک دارد که این سجده بر او واجب شده یا نه، لازم نیست به‌جا آورد.

امید از اموزش، سجده سهو چگونه است که ظهورایمان تهیه کرده استفاده کرده باشید

از نظر آیت الله بهجت