آموزش تیمم برای مواقعی که امکان دسترسی به آب نیست یا بیماری باعث می شود تا از آب نتوان استفاده
کرد اول نیاز به خاک پاک یا خاک مهر دارید یا خاک و کلوخ و ريگ و سنگ به شرط پاک بودن  صحیح است.
و به گِل پخته مثل کوزه و آجر نیز صحیح است البته در شرایط سخت باز چیزهای دیگری در صورت نبود اینها
هستند که می شود با آنها بطور صحیح انجام داد شروع  تیمم  برای خواندن نماز مستحب و نماز واجب
( مثل عبادت صبح ظهر و مغرب
یا غسل کردن در صورتی که آب نباشد اگر آب باشد و شما تیمم کنید نماز باطل است.

آموزش تیمم

آموزش تصویری تیمم

1. ابتدا نیت می کنیم برای انجام فرمان الهی و اطلاعت از دستور خداوند
(به نیست وضو  یا غسل ) تیمم می کنیم.

2.زدن کف دو دست باهم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است.

3. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی ( دو طرف آن ) و از جایی که موی سر می روید تا ابرو و بالای
بینی , ( مانند عکس و شماره بندی آن که در سایت ظهور ایمان مشاهده میکنید )
بنابر احتیاط واجب باید دستها رویه ابروها هم کشیده شود.

4.کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست
چپ. مثل تصاویر سایت ظهورایمان

آرزو مندیم از آموزش تصویری تیمم لذت ببرید.