آموزش تیمم برای مواقعی که امکان دسترسی به آب نیست یا بیماری باعث می شود تا از آب نتوان استفاده
کرد اول نیاز به خاک پاک یا خاک مهر دارید یا خاک و کلوخ و ريگ و سنگ به شرط پاک بودن  صحیح است.
و به گِل پخته مثل کوزه و آجر نیز صحیح است البته در شرایط سخت باز چیزهای دیگری در صورت نبود اینها
هستند که می شود با آنها بطور صحیح انجام داد شروع  تیمم  برای خواندن نماز مستحب و نماز واجب یا غسل کردن
در صورتی که آب نباشد اگر آب باشد و شما تیمم کنید نماز باطل است.

آموزش تیمم

آموزش تصویری تیمم