آموزش تصویری تیمم برای مواقعی که امکان دسترسی به آب نیست یا بیماری باعث می شود تا از آب نتوان استفاده
کرد اول نیاز به خاک پاک یا خاک مهر دارید یا خاک و کلوخ و ريگ و سنگ به شرط پاک بودن  صحیح است.
و به گِل پخته مثل کوزه و آجر نیز صحیح است البته در شرایط سخت باز چیزهای دیگری در صورت نبود اینها
هستند که می شود با آنها بطور صحیح انجام داد شروع  تیمم
یا غسل کردن در صورتی که آب نباشد اگر آب باشد و شما تیمم کنید نماز باطل است.

چگونه با خاک نماز بخوانیم

1. ابتدا نیت می کنیم برای انجام فرمان الهی و اطاعت از دستور خداوند
(به نیت وضو  یا غسل ) تیمم می کنیم.

2.زدن کف دو دست باهم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است.

3. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی ( دو طرف آن ) و از جایی که موی سر می روید تا ابرو و بالای
بینی بنابر احتیاط واجب باید دستها رویه ابروها هم کشیده شود.

4.کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست
چپ.

آرزو مندیم از آموزش تصویری تیمم لذت ببرید.